dotacje.pl

DOTACJE.PL

Szukasz dotacji?

Dobrze trafiłeś!

Wypełnij formularz kontaktowy, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Agencja Innowacji sp. z o.o. z siedzibą ul. Hoża 86 , 02-682 Warszawa, w celu marketingowym. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, obsługą księgową administratora danych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: info@agencjainnowacji.com.pl  Przykłady konkursów dotacyjnych

  Dla kogo?

  Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze Polski.

  Przeznaczenie:

  Celem dofinansowanie jest wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 poprzez usługi szkoleniowe i doradcze.

  Status

  Zamknięty

  Dla kogo?

  Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze Polski.

  Przeznaczenie:

  Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

  • sfinansowanie kosztów usługo doradczych, mających na celu pomoc w przygotowaniu projektu
  • organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym poszukiwanie partnerów tego projektu;
  • przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant;
  • ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant oraz prezentację wniosku/aplikacji
   o Eurogrant przed komisją.
  • wynagrodzenia oraz składki ZUS pracowników, w części w jakiej koszty te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu

  Status

  Zamknięty

  Dla kogo?

  Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa wielkopolskiego.

  Przeznaczenie:

  Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

  Status

  Zamknięty

  Dla kogo?

  Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat bydgoski, powiat chełmiński, powiat toruński, Bydgoszcz, Toruń, Wrocławek, Grudziądz

  Przeznaczenie:

  Dofinansowanie przeznaczone jest na wprowadzenie nowych usług/produktów lub nowej metody produkcji/świadczenia usług, a także na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z wdrożeniem inwestycji w przedsiębiorstwie uczestniczącym w łańcuchu dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID -19 bądź na zakup urządzenia filtrującego powietrze, jako element wyposażenia punktu handlowego.

  Status

  Zamknięty

  Dla kogo?

  Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa opolskiego.

  Przeznaczenie:

  Dofinansowanie przeznaczone jest na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, a także na inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa, nowoczesne maszyny i urządzenia w celu wprowadzenia na rynek nowych lub zmodernizowanych produktów lub usług.

  Status

  Zamknięty

  Dla kogo?

  Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa opolskiego.

  Przeznaczenie:

  Dofinansowanie przeznaczone jest na: wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm, wykorzystanie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w relacji pomiędzy przedsiębiorcą a klientem.

  Status

  Zamknięty

  Dla kogo?

  Dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

  Przeznaczenie:

  Celem konkursu jest pomoc przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami pandemii COVID-19. Dofinansowanie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zapewnienia płynności finansowej.

  Status

  Zamknięty

  Dla kogo?

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na obszarze:

  Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów
  Powiat świdnicki, powiat wałbrzyski, częściowo powiat kamiennogórski i powiat kłodzki. 
  Miasto Wałbrzych

   

  Przeznaczenie:

  Dofinansowanie przeznaczone jest m.in. na wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług bądź dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. Projekty realizowanie z ramach niniejszego konkursu muszą być związane z zakupem ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

  Status

  Zamknięty

  Dla kogo?

  Dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie województwa mazowieckiego.

  Przeznaczenie:

  Dofinansowanie dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy w wyniku epidemii COVID-19 znaleźli się
  w trudnej sytuacji ekonomicznej. Dotacja przeznaczona będzie na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenie pilnych potrzeb przedsiębiorstw w zakresie płynności finansowej.

  Status

  Zamknięty

  Dla kogo?

  Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województw śląskie i opolskie.

  Przeznaczenie:

  Pożyczka może zostać przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych, takich jak wynagrodzenia pracowników, zobowiązania publiczno-prawne czy zakup towarów handlowych w celu zapewnienia płynności finansowej w związku ze skutkami spowodowanymi epidemią COVID-19.

  Status

  Zamknięty

  Dla kogo?

  Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województw podkarpackiego i świętokrzyskiego.

  Przeznaczenie:

  Pożyczka płynnościowa POIR przyznawana jest na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstw
  i utrzymanie bieżącej działalności firmy w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia pracowników, zobowiązania publiczno-prawne czy spłatę bieżących rat kredytów, pożyczek, leasingu.

  Status

  Zamknięty

  Dla kogo?

  Dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie województwa łódzkiego.

  Przeznaczenie:

  Celem dofinansowanie jest pomoc mikro i małym przedsiębiorstwom, które w wyniku epidemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

  Status

  Zamknięty

  Dla kogo?

  Dla osób rozpoczynających działalność na terenie województwa śląskiego.

  Przeznaczenie:

  Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie celów obrotowych, inwestycyjnych lub obrotowo-inwestycyjnych bezpośrednio związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

  Status

  Zamknięty

  Dla kogo?

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie województwa dolnośląskiego.

  Przeznaczenie:

  Dotacja uzyskana w ramach konkursu przeznaczona jest na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienie masowej produkcji
  w przedsiębiorstwie). Wyniki te muszą być efektem prac B+R przeprowadzanych w ramach wcześniej podpisanej umowy o dofinansowanie ogłoszone w ramach działania 1.2 RPO WD 2014-2020.

  Status

  Zamknięty

  Dla kogo?

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie województwa wielkopolskiego

  Przeznaczenie:

  Pożyczka przeznaczona jest na rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw, wzmocnienie ich pozycji na rynku m.in. poprzez dostarczenie kapitału początkowego, realizację nowych projektów czy rozszerzenie działalności.

  Status

  Zamknięty

  Dla kogo?

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

  Przeznaczenie:

  Dofinansowaniu podlegają projekty związane z inwestycją początkową, prowadzące do stworzenia nowych towarów i usług lub do opracowania innowacyjnych procesów technologicznych
  i w wdrożenia ich w firmie. Wsparcie można również utrzymać w celu przystosowania firmy do działania w warunkach epidemii.

  Status

  Zamknięty

  Dla kogo?

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie województwa podlaskiego.

  Przeznaczenie:

  Dofinansowanie mogą otrzymać projekty uwzględniające zakup usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji/projektu wzorniczego bądź ich przetestowaniem.

  Status

  Zamknięty

  Dla kogo?

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie województwa podlaskiego.

  Przeznaczenie:

  Wsparcie w ramach niniejszego konkursu ma na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa lub wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji.

  Status

  Zamknięty

  Dla kogo?

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie Polski.

  Przeznaczenie:

  Dofinansowanie może być przeznaczone za zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową w I etapie konkursu, a także na zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej 

  Status

  Zamknięty

  Dla kogo?

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie Polski.

  Przeznaczenie:

  Zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

  Status

  Zamknięty

  © 2022 dotacje.pl

   

  Portal prowadzi: Agencja Innowacji 
  ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

  KRS: 0000579861
  REGON: 362701699
  NIP: 7010511728