dotacje.pl

DOTACJE.PL

201014 - Dotacja na kapitał obrotowy

Dla kogo?

Dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie województwa mazowieckiego.

Forma dofinansowania:
Dotacja

Przeznaczenie:

Dofinansowanie dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy w wyniku epidemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Dotacja przeznaczona będzie na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenie pilnych potrzeb przedsiębiorstw w zakresie płynności finansowej.

Wysokość dofinansowania:

do 164 747,31 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych 31/100)

Koszty kwalifikowalne:

-Kapitał obrotowy
-Bieżąca działalność firmy

WYKLUCZENIA:
Przeważającą działalnością przedsiębiorstwa w zakresie Polskiej Klasyfikacji Działalności nie może być:

 • produkcja lub wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych
 • produkcja lub wprowadzanie do obrotu treści pornograficznych
 • obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz ich produkcja
 • gry losowe, zakłady wzajemnych, gry na automatach i gry na automatach o niskich wygranych
 • działalność jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas spółdzielczych.

Dotacja nie może zostać przyznana jeżeli:

 • Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej nastąpiło później niż 1 czerwca 2019 r.
 • Na dzień składania wniosku przedsiębiorstwo znajduje się w stanie likwidacji lub prowadzone jest postępowanie upadłościowe
 • Na dzień 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku przedsiębiorstwo zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne
 • Wnioskodawca prowadzi nielegalną działalność gospodarczą

INFORMACJE DODATKOWE:

 • W celu otrzymania dotacji bezzwrotnej wymagane jest utrzymanie zatrudnienia i działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się nabór.
 • Przedsiębiorca musi znajdować się w trudnej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19
 • Wkład własny nie jest wymagany
 • I transza dotacji (60%) zostanie wypłacona po podpisaniu umowy o dofinansowanie
 • II transza dotacji (40%) zostanie wypłacona po wykazaniu utrzymania działalności
  i deklarowanego zatrudnienia przez 3 miesiące

Przeważającą działalnością przedsiębiorstwa według PKD musi być:

 • pozostałe drukowanie;
 • pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;  
 • działalność pozostałych agencji transportowych;
 • przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • ruchome placówki gastronomiczne;
 • pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • działalność agencji reklamowych;
 • działalność fotograficzna;  
 • artystyczna i literacka działalność twórcza;
 • działalność obiektów sportowych;
 • działalność klubów sportowych;
 • działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • pozostała działalność związana ze sportem;
 • działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Status

Zamknięty

© 2022 dotacje.pl

 

Portal prowadzi: Agencja Innowacji 
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

KRS: 0000579861
REGON: 362701699
NIP: 7010511728