dotacje.pl

DOTACJE.PL

210401 - Granty na eurogranty

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie Polski.

Forma dofinansowania:
Zaliczka/refundacja

Przeznaczenie:

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

 • sfinansowanie kosztów usługo doradczych, mających na celu pomoc w przygotowaniu projektu
 • organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym poszukiwanie partnerów tego projektu;
 • przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant;
 • ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant oraz prezentację wniosku/aplikacji
  o Eurogrant przed komisją.
 • wynagrodzenia oraz składki ZUS pracowników, w części w jakiej koszty te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu

Wysokość dofinansowania:

Do 280 060,00 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych)

Koszty kwalifikowalne:

-Usługi doradcze
-Kapitał obrotowy

WYKLUCZENIA:
Dofinansowania nie zostanie przyznane jeżeli za dany rok podatkowy oraz 2 lata poprzedzające łączna suma środków uzyskanych z funduszy unijnych przekroczyła:

– 200 000,00 euro – w sektorze rolnictwa i rybołówstwa
– 100 000,00 euro – w sektorze rybołówstwa

 

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU:

Kwota dofinansowania, o którą przedsiębiorca składa wniosek w ramach poddziałania, nie może być wyższa od kwoty dofinansowania wskazanej we wniosku składanym w konkursie w Programie UE.

INFORMACJE DODATKOWE:

Projekt musi być zrealizowany w ramach jednego z Programów UE, w szczególności:

 • COSME – program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych
  i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020
 • Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020,
 • Kreatywna Europa – Program Kreatywna Europa dla europejskich sektorów kultury
  i kreatywnych,
 • LIFE – Program LIFE – program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020).
  Zaliczka nie może przekraczać 40% dofinansowania, pozostała kwota zostanie przekazana w formie refundacji.

Status

Zamknięty

© 2022 dotacje.pl

 

Portal prowadzi: Agencja Innowacji 
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

KRS: 0000579861
REGON: 362701699
NIP: 7010511728