dotacje.pl

DOTACJE.PL

210324 - Pożyczka płynnościowa

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie województwa wielkopolskiego.

Forma dofinansowania:

Pożyczka zwrotna

Przeznaczenie:

Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Wysokość dofinansowania:

Do 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych)

Koszty kwalifikowalne:

-Bieżąca działalność firmy
-Kapitał obrotowy
-Usługi doradcze
-Innowacje na poziomie firmy

WYKLUCZENIA:

Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

 • wydatków objętych wsparciem uprzednio lub planowanych do objęcia wsparciem ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE
 • wydatków o charakterze inwestycyjnym, w tym środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • zadań niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą
  kar pieniężnych, a także spłaty zobowiązań wynikających z prawomocnych wyroków sądowych
 • działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa i/lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i/lub wyrobów tytoniowych, e-papierosów, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych 
  w województwie wielkopolskim przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, w tym o niskich wygranych
 • inwestycji kapitałowych, udziałów, akcji, papierów wartościowych itp.
 • kosztów utrzymania nieruchomości mających przeznaczenie mieszkalne
 • przedsięwzięć w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych
 • działalności w pozostałych sektorach wykluczonych z dostępu do pomocy de minimis (jeżeli dotyczy)
 • wydatków, których finansowanie ze środków publicznych jest wykluczone na mocy obowiązujących przepisów prawa

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU:
Finansowanie kosztów utrzymania mieszkań przeznaczonych na wynajem, leasing, dzierżawię, time-sharing itp. Może nastąpić jedynie w przypadku nieruchomości przeznaczonych na działalność hotelową lub hostelową.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Maksymalny okres karencji – do 12 miesięcy
 • Maksymalny okres spłaty Pożyczki – do 6 lat
 • Oprocentowanie w skali roku wynosi:

– na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy 
de minimis – 0%

– na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami programu pomocowego równe stopie bazowej ogłaszanej przez Komisję Europejską, obowiązującej na dzień 1 października 2020 roku (0,29%), powiększonej o marżę ryzyka kredytowego

– na warunkach rynkowych

 • Wkład własny nie jest wymagany

Status

Zamknięty

© 2022 dotacje.pl

 

Portal prowadzi: Agencja Innowacji 
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

KRS: 0000579861
REGON: 362701699
NIP: 7010511728