dotacje.pl

DOTACJE.PL

201104 - Dotacja na kapitał obrotowy

Dla kogo?

Dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Forma dofinansowania:
Dotacja

Przeznaczenie:

Celem konkursu jest pomoc przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami pandemii COVID-19. Dofinansowanie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zapewnienia płynności finansowej.

Wysokość dofinansowania:

Ustalana według stawek jednostkowych.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie grantów: 39 528 900 zł (trzydzieści dziewięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset złotych)

Koszty kwalifikowalne:

-Bieżąca działalność firmy
-Kapitał obrotowy

WYKLUCZENIA:

Przedsiębiorca nie może prowadzić działalności w zakresie:

 • produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
 • produkcji lub wprowadzania do
 • obrotu treści pornograficznych;
  obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz ich produkcji;
 • gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 • produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • prowadzenia działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas spółdzielczych

Wsparcie nie może być udzielone:

 • osobie fizycznej, jeśli została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Przedsiębiorca musi wykazać spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu począwszy od 1 marca 2020 w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
 • Działalność gospodarczą prowadzić trzeba przed dniem 31 grudnia 2019 roku;
  Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień złożenia wniosku Przedsiębiorca nie może zalegać z płatnościami podatków, składek ZUS oraz innych danin publicznych.

Status

Zamknięty

© 2022 dotacje.pl

 

Portal prowadzi: Agencja Innowacji 
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

KRS: 0000579861
REGON: 362701699
NIP: 7010511728