dotacje.pl

DOTACJE.PL

201010 - Pożyczka płynnościowa 0%

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województw śląskie i opolskie.

Forma dofinansowania:
Pożyczka zwrotna

Przeznaczenie:

Pożyczka może zostać przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych, takich jak wynagrodzenia pracowników, zobowiązania publiczno-prawne czy zakup towarów handlowych w celu zapewnienia płynności finansowej w związku ze skutkami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Wysokość dofinansowania:

Do 15 000 000 zł (piętnaście milionów złotych)

Koszty kwalifikowalne:

 • Bieżąca działalność firmy
 • Kapitał obrotowy
 • Zakup towaru
 • Zakup lokalu
 • Budowa
 • Rozbudowa
 • Remont
 • Modernizacja
 • Maszyny
 • Urządzenia
 • Pojazdy osobowe
 • Inne pojazdy
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Licencje

WYKLUCZENIA:

Pożyczka nie zostanie udzielona jeżeli:

 • przedsiębiorca podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych
 • na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej podmiot ubiegający się o pożyczkę jest powiązany z instytucją realizującą Operację

Wykluczone są branże związane z:

 • produkcją, handlem i inną działalnością prowadzoną niezgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 • wytwarzaniem, handlem, przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • produkcją, handlem lub wprowadzaniem do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
 • produkcją, handlem lub wprowadzaniem do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 • produkcją oraz obrotem materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • działalnością w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 • produkcją, handlem lub wprowadzaniem do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • prowadzeniem badań, rozwojem lub tworzeniem aplikacji technicznych odnoszących się do programów lub rozwiązań z użyciem danych elektronicznych, które mają na celu głównie wspieranie wyżej wymienionych działalności;
 • prowadzeniem badań, rozwojem lub tworzeniem aplikacji technicznych odnoszących się do klonowania zarodków ludzkich dla celów reprodukcyjnych, badawczych lub terapeutycznych;
 • prowadzeniem badań, rozwojem lub tworzeniem aplikacji technicznych odnoszących się do Genetycznie Modyfikowanych Organizmów,
 • prowadzeniem badań, rozwojem lub tworzeniem techniczne odnoszące się do programów lub rozwiązań z użyciem danych elektronicznych, które mają w zamierzeniu umożliwić dowolnej osobie nielegalny dostęp do elektronicznych sieci danych lub nielegalne pobranie danych elektronicznych

Pożyczka nie może być przeznaczona na:

 • likwidację lub budowę elektrowni atomowych;
 • inwestycje zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych;
 • inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że związanych z ochroną środowiska;
 • refinansowanie jakichkolwiek kredytów, pożyczek lub rat leasingowych bądź innych wydatków poniesionych już przez przedsiębiorcę;
 • finansowanie jakichkolwiek wydatków sfinansowanych uprzednio ze środków Funduszy Strukturalnych lub innych funduszy, programów, środków i instrumentów EU lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • na finansowanie edukacji (kształcenia), szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników;
  na finansowanie jakichkolwiek Inwestycji kapitałowych, w szczególności udziałów, akcji, obligacji, wkładów pieniężnych, dopłat, tytułów uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych, opcji, instrumentów pochodnych, lokat, depozytów, ubezpieczeń o charakterze kapitałowym, kredytów
  i pożyczek;
 • na prefinansowanie wydatków, na które przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 • na finansowanie zakupu nieruchomości w celu odsprzedaży lub w celu lokowania kapitału;
 • na finansowanie inwestycji deweloperskich lub o podobnym charakterze;

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU:
Łączna kwota Pożyczki jaką może otrzymać jeden Przedsiębiorca nie może przekraczać:

 • dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Przedsiębiorcę,
 • 25% łącznego obrotu Przedsiębiorcy w 2019 r.

Na nabycie gruntów niezabudowanych i zabudowanych nie może zostać przeznaczone więcej niż 10% kwoty pożyczki wypłaconej Pożyczkobiorcy.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Maksymalny okres karencji – 6 miesięcy
 • Maksymalny okres spłaty Pożyczki – 6 lat
 • Oprocentowanie 0%
 • Pożyczka może być wypłacana w transzach lub jednorazowo
 • Brak wkładu własnego
 • Sposób spłaty: raty miesięczne
 • Koszty związane z udzieleniem pożyczki, w tym opłatę skarbową i podatek od czynności cywilno-prawnych ponosi pożyczkobiorca
 • Brak opłat i prowizji od pożyczki

Status

Zamknięty

© 2022 dotacje.pl

 

Portal prowadzi: Agencja Innowacji 
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

KRS: 0000579861
REGON: 362701699
NIP: 7010511728