dotacje.pl

DOTACJE.PL

191230 - Bon na innowacje dla MMŚP – Etap 1

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie Polski.

Forma dofinansowania:
Pożyczka zwrotna

Przeznaczenie:

Pożyczka płynnościowa POIR przyznawana jest na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstw
i utrzymanie bieżącej działalności firmy w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia pracowników, zobowiązania publiczno-prawne czy spłatę bieżących rat kredytów, pożyczek, leasingu.

Wysokość dofinansowania:

Do 15 000 000,00 zł (piętnaście milionów złotych)

Koszty kwalifikowalne:

-Bieżąca działalność firmy
-Zakup towaru
-Kapitał obrotowy
-Usługi doradcze
-Modernizacja firmy
-Innowacje na poziomie firmy

WYKLUCZENIA:

Środki z Jednostkowej Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

1) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
2) prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
3) refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku zostały już poniesione (tj. opłacone);
4) finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiące lokatę kapitału;
5) finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczanych do obrotu
6) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
7) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych, jeżeli jest to główna działalność przedsiębiorcy;
8) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
9) finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
10) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
11) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
12) finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
13) finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU:

  • Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% wypłaconych środków.
  • O ile jest to niezbędne do utrzymania działalności przedsiębiorstwa i poprawy jego płynności finansowej, dopuszcza się finansowane wydatków inwestycyjnych do wysokości 20% wypłaconych środków.

INFORMACJE DODATKOWE:

  • Maksymalny okres karencji – do 6 miesięcy od uruchomienia Pożyczki
  • Maksymalny okres spłaty Pożyczki – do 6 lat od wypłaty Pożyczki lub jej pierwszej transzy
  • Oprocentowanie od 0%
  • Pożyczka może być wypłacana w transzach lub jednorazowo
  • Wykorzystanie Pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty
  • Wkład własny nie jest wymagany


Status

Zamknięty

© 2022 dotacje.pl

 

Portal prowadzi: Agencja Innowacji 
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

KRS: 0000579861
REGON: 362701699
NIP: 7010511728