dotacje.pl

DOTACJE.PL

201006 - Dotacja na kapitał obrotowy, w 100 % bezzwrotna

Dla kogo?

Dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie województwa łódzkiego.

Forma dofinansowania:

Dotacja

Przeznaczenie:

Celem dofinansowanie jest pomoc mikro i małym przedsiębiorstwom, które w wyniku epidemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

Wysokość dofinansowania:

Do 164 747,31 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych 31/100)

Koszty kwalifikowalne:

-Kapitał obrotowy
-Bieżąca działalność firmy
-Innowacje na poziomie firmy
-Zakup lokalu
-Maszyny
-Urządzenia
-Wartości niematerialne i prawne
-Licencje

WYKLUCZENIA:
Dotacja nie może zostać przyznana jeżeli:

 • Na dzień składania wniosku przedsiębiorstwo znajduje się w stanie likwidacji lub prowadzone jest postępowanie upadłościowe
 • Działalność nie była prowadzona w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz w dniu składania wniosku
 • Przedsiębiorca został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
 • Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zwrotu pomocy

Przedsiębiorca prowadzi działalność:
– w sektorze rybołówstwa lub akwakultury
– w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych
– w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych
– w zakresie produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych;
– w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
– w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz ich produkcji;
– w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
– w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
– jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas spółdzielczych.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU:

 • wydatki poniesione na przygotowanie projektu nie mogą przekroczyć 3,5% wydatków kwalifikowalnych
 • wydatki bezpośrednie związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą nie mogą przekroczyć łącznie 5% wydatków kwalifikowalnych
 • wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej nie mogą przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych
 • wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej nie mogą przekroczyć 30 % wydatków kwalifikowalnych

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Wymagane jest utrzymanie działalności gospodarczej przez co najmniej 3 miesiące następujące po miesiącu, w którym złożono wniosek o dofinansowanie
 • Wsparcia mogą otrzymać jedynie przedsiębiorstwa dotknięte skutkami epidemii COVID-19
  w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej
 • Poziom dofinansowania: do 100%

Status

Zamknięty

© 2022 dotacje.pl

 

Portal prowadzi: Agencja Innowacji 
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

KRS: 0000579861
REGON: 362701699
NIP: 7010511728