dotacje.pl

DOTACJE.PL

200914 - Mała pożyczka inwestycyjna

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie Polski.

Forma dofinansowania:

Pożyczka zwrotna

Przeznaczenie:

Pożyczka przeznaczona jest na rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw, wzmocnienie ich pozycji na rynku m.in. poprzez dostarczenie kapitału początkowego, realizację nowych projektów czy rozszerzenie działalności.

Wysokość dofinansowania:

do 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)

Koszty kwalifikowalne:

-Modernizacja firmy
-Innowacje na poziomie firmy
-Kapitał obrotowy
-Bieżąca działalność firmy
-Rozpoczęcie działalności gospodarczej
-Stworzenie nowej usługi
-Stworzenie nowego produktu
-Maszyny i urządzenia
-Działka budowlana

 

WYKLUCZENIA:

Środki z Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej o udzieleniu Pożyczki zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych, wymagalnych przed 1 marca 2020 r., a także spłaty zobowiązań wynikających z sankcji nałożonych na przedsiębiorstwo, w tym na podstawie decyzji administracyjnych i prawomocnych wyroków sądowych;
 • finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach
  i gier na automatach o niskich wygranych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • finansowanie działalności badawczo-rozwojowej;
 • finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych
 • finansowanie projektów inwestycyjnych podmiotów ekonomii społecznej;
 • finansowanie wsparcia międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw;

Ograniczenia w finansowaniu:

 • Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków Pożyczki
 • W przypadku Pożyczki przeznaczonej na finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa, zwiększenie lub umocnienie pozycji na rynku lub podniesienie jego konkurencyjności, finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe do wysokości 50 % Pożyczki

Informacje dodatkowe:

 • Wkład własny nie jest wymagany
 • Okres karencji – 6 miesięcy
 • Maksymalny okres spłaty Pożyczki – 84 miesiące od momentu jej uruchomienia, natomiast w przypadku pożyczek udzielanych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 – 72 miesiące
 • Maksymalny termin wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki – 180 dni kalendarzowych, a jeśli na realizację danej Inwestycji negatywny wpływ ma epidemia COVID-19 – 270 dni od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej
 • Oprocentowanie od 0,44% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty.
 • Udział Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.
 • Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa
  w tym jego kapitału obrotowego, wyłączenie w celu:
  •  zachowania płynności finansowej lub kontynuacji działalności przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii COVID-19
  • w celu realizacji przedsięwzięć przyczyniających się do przeciwdziałania epidemii COVID-19

Status

Zamknięty

© 2022 dotacje.pl

 

Portal prowadzi: Agencja Innowacji 
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

KRS: 0000579861
REGON: 362701699
NIP: 7010511728