dotacje.pl

DOTACJE.PL

200302 - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Forma dofinansowania:
Refundacja

Przeznaczenie:

Zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na:

 • opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Wysokość dofinansowania:

do 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych)

Minimalny wkład własny: 15%

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych

Koszty kwalifikowalne:

-Stworzenie nowego produktu
-Stworzenie nowej usługi
-Innowacje na poziomie firmy
-Badania i rozwój
-Modernizacja firmy
-Patenty
-Maszyny
-Urządzenia

WYKLUCZENIA:
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa:

 • wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów;
 • na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym;
 • spełniający przesłanki przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko systemowi bankowemu, przestępstwo karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 • których członek lub reprezentant organu zarządzającego (wykonawczego), wspólnik lub kierownik jednostki organizacyjnej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko systemowi bankowemu, przestępstwo karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione
  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 • będące w toku likwidacji, w stanie upadłości, w toku postępowania upadłościowego, naprawczego lub pod zarządem komisarycznym;
 • posiadający zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków

W przypadku projektów objętych pomocą de minimis pomoc nie może być udzielona na:

 • sektor rybołówstwa i akwakultury,
 • produkcja podstawowa produktów rolnych;
 • przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach 
  • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą                                             
  • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;
 • działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich,
 • pomoc uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy

Status

Zamknięty

© 2022 dotacje.pl

 

Portal prowadzi: Agencja Innowacji 
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

KRS: 0000579861
REGON: 362701699
NIP: 7010511728